O projekte

EU.EM.NET združuje všetkých kľúčových hráčov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP), aby spolupracovali na úrovni EÚ na riešení zistených problémov v oblasti cestovného ruchu a pohostinstva vo vzťahu k predpovedaniu zručností a zlepšeniu kvality pracovnej sily. To vytvára most pre trvalo udržateľnú spoluprácu medzi svetom práce (zastúpené združeniami zamestnávateľov, ktorí sú zapojení), svet vzdelávania (zástupcami poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy a školy), s rozhodovacou právomocou a na odborné vzdelávanie a prípravu orientovaných výskumných inštitúcií.

Cieľom projektu je
vytvorenie európskeho systematického prístupu k zapojeniu zamestnávateľov do procesov predvídania požiadaviek na zručnosti a podpory zabezpečenia kvality v odbornom vzdelávaní prostredníctvom spájania kľúčových aktérov v rámci jednej spoločnej EU.EM.NET siete. Projekt EU.EM.NET zahŕňa vo svojej vlastnej činnosti  potrebu efektívneho a účinného zapojenia zamestnávateľov do celkového procesu detekcie nových zručností potrebných na podporu konkurencieschopnosti a budúci rozvoj cestovného ruchu a pohostinstva. Predpokladaný dopad má dvojakú perspektívu: za prvé na identifikované cieľové skupiny (združenia zamestnávateľov a malé a stredné podniky, odbory, tvorcov politík, poskytovateľov OVP, služby zamestnanosti, odborné školy), ktorí sú  všetci  zastúpení a ktorí sa podieľajú na realizácii projektu; za druhé na systémy na predpovedanie zručností na úrovni EÚ v oblasti cestovného ruchu a pohostinstva. Sieť je otvorená pre nových účastníkov v strednodobom a dlhodobom horizonte na rozšírenie svojho záberu inými príslušnými zainteresovanými stranami.

EU.EM.NET sa zameriava na nasledovné ciele: 
• zvyšovanie povedomia o potrebe zapojenia zamestnávateľov do procesu riešenia predvídania kvalifikačných požiadaviek; 
• rozvoj základnej metodiky a ukazovateľov kvality pre zapojenie zamestnávateľov s odkazom na EQARFVET; 
• testovanie a zabezpečenie zhodnotenia jadra metodiky v rámci vytvorenej siete; 
• vytvorenie "cestovnej mapy", reagovať na zistené požiadavky zručnosti; 
• vytvorenie európskej siete EU.EM.NET a prípravu súboru opatrení pre jej udržateľnosť.

Ciele boli navrhnuté tak, aby boli zladené s konkrétnymi zistenými potrebami a problémami, ktorým čelí odvetvie pri riešení role a úloh zamestnávateľov v procese.