Документите од проектот
Фасцикл Име Превземи

Консолидиран извештај (MK) Преземи документ
Прирачник со добри практики (MK) Преземи документ
Препораки (MK) Преземи документ
Извештај: Република Македонија (MK) Преземи документ

           
 Country Testing Report: Macedonia (EN)  Преземи документ
           
 Case Study - Application Macedonia (EN)  Преземи документ
           
 Core Methodology Future Skills - Краен пакет (MK)
 Преземи документ
           
 Employers Forum Report: Macedonia (EN)  Преземи документ
           
 Exploitation Action Road Map (MK)  Преземи документ