ПАРТНЕРИ ВО ПРОЕКТОТ
  Регионална развојна агенција Сенец-Пезинок - RDA SP, Словачка (координатор)

RDA SP е јавна институција која е дел од интегрираната мрежа на регионални развојни агенции на Словачка. Го опслужува регионот на Братиславскиот регион и соработува со јавниот, приватниот и невладиниот сектор во Словачка како и слични организации од ЕУ и дуги земји. Главните активности се поврзани со стручното образование и доживотното учење, советување и поддршка за развивање на стратегии за економски и социјален развој, управување на проекти и  специфично обучување поврзано со стручно образование. Фокусот е ставен на стручно образование, развој на заедницата, партнерство, зајакнување на клучни чинители, валоризирање на стручното образование во малите и средни фирми, доносителите на одлуки, средните стручни училишта, како и здруженија на претпријатија, комори и социјални партнери.

www.rrasenec-pezinok.sk

  abif – Анализа, консалтинг и меѓуобласно истражување, Австрија

Од 1999 год. Институтот за општествено истражување - abif е дел од проекти насочени кон примена и основни истражувања со висок квалитет.  Abif обезбедува експертиза, преку осумте вработени од различни области како и тројца повремно ангажирани лица, во следните области: пазар на трудот, работна средина, дополнително образование. Abif се потпира на длабинско искуство во евалуација на проекти како и на активни мерки за вработување. Abif исто така располага со методи кои се користат во обучување поврзано со пазарот на труд имено професионално ориентирање и активноти поврзанис ос стручното образование. За таа цел развиени се водичи за советници и информации за широката јавност со кои се потпомага изборот на професија и стручно образование.

www.abif.at

  Проф. Д-р Асен Златаров, средно стручно училиште за туризам, Бургас Бугарија

Средното стручно училиште за туризам Проф. Д-р Асен Златаров е основано во 1959 година со цел да се обезбеди образование кое ќе одговори на потребите на пазарот на труд во овој сектор. Училиштето се вбројува меѓу најстарите и најдобри средни стручни училишта во Бугарија со докажана историја и успех. Во училиштето се подготвуваат идни вработени во туристичкиот и прехрамбено-преработувачкиот сектор. Училиштето е партнер на работодавачите од истиот сектор преку десет годишната соработка со Регионалната туристичка комора во Бургаскиот регион.

www.pgtbs.com

  Хрватско здружение на работодавачи - HUP, Хрватска

Хрватското здружение на работодавачи е основано во  1993 како доброволно, непрофитно и независно здружение на работодавачи кое ги штити и промовира правата и интересите на неговите членови. Од 1994 г. HUP е едниствен претставник на работодавачите кои учетвуваат во нависокот тело за социјален дијалог, Економско-социјалниот совет на национално ниво. HUP претставува јак и независен глас на работодавчите и претприемачите. Со воспоставуавње на регионални канцеларии во Ријека, Осијек и Сплит, HUP стори јака мрежа на претприемачи кои ги покриваат сите области.

www.hup.hr

  Хрватска занаетчиска комора, Хрватска

Хрватската занаетчиска комора е независна професионална деловна организација на трговци и занаетчии. Задачите на комората се  промовирање и претставување на членовите,  пред државните институции при оформување на економските политики, преку доставување на мислења и повратна информација за одредени законски решенија, помош на членките во воспоставување на претпријатие и други работи согласно законот. Особено значен сегмент за комората е обуката и образованието на човечките ресурси како и доживотното учење на членките.

www.hok.hr

  Средно стручно училиште за економија "Ion Ghica"  Тарговиште, Романија

Средно стручно училиште за економија "Ion Ghica", согласно неговата мисија е Европско училиште наградено од Министерството за образование и истражување на Романија и истовремено претставува: 
- ресурсен центар за професионална обука во доменот на услуги;
- ресурсен центар за проектот: Мрежни парнери за средно стручно образование;
- ECDL (European Computer Driving License) акредитиран центар за евалуација;
Училиштето има искуство во проекти кои се наменети за професионите и технички стручни образовни установи.

colegiuleconomictargoviste.wordpress.com

  YESIDEF -  Федерација на работодавачи од угостителска индустрија, Турција

YESIDEF е единстевеното официјално здружение кое ги претставува работодавачите од угостителскиот сектор во Турција. YESIDEF е основан во 2005 г. која делува како организација чадор за целата индустрија. Членовите на YESIDEF се клучните работодавачи од 6 градови кои вработуваат голем број на вработени во оваа област, и особено млади. YESIDEF во моментов претставува 500 фирми – работодавачи.  Активностите на YESIDEF имаат цел да го зајакнат угостителскиот сектор, особено преку соодветно зајакнување на квалитетот, хигиената, продуктивноста, одржливоста и етиката со цел да се подигне конкурентности и се постигнат ЕУ стандардите во оваа индустрија.

www.yesidef.com

  Јавен образовен центар Erenkoy Zihnipasa, Турција

YESIDEF е единстевеното официјално здружение кое ги претставува работодавачите од угостителскиот сектор во Турција. YESIDEF е основан во 2005 г. која делува како организација чадор за целата индустрија. Членовите на YESIDEF се клучните работодавачи од 6 градови кои вработуваат голем број на вработени во оваа област, и особено млади. YESIDEF во моментов претставува 500 фирми – работодавачи.  Активностите на YESIDEF имаат цел да го зајакнат угостителскиот сектор, особено преку соодветно зајакнување на квалитетот, хигиената, продуктивноста, одржливоста и етиката со цел да се подигне конкурентности и се постигнат ЕУ стандардите во оваа индустрија.

zihnipasahem.meb.k12.tr

  Словачка занаетчиска комора (SZK), Словачка

SZK е воспоставена како независна институција согалсно законот и ги врши следните задачи: ги заштитува и поддржува интересите на членките (МСП и самовработени лица)и за таа цел организира професионално образование, симпозиуми и семинари на сите нивоа. SZK исто така дава поддршка и консултации на засегнати страни преку подготовка на мислења, стратешки материјали за владини тела. Така SZK соработува со Министерство за образование, Министертво за труд и Министерство за економија.

www.szk.sk

  Јавен истражувачки центар Henri Tudor, Луксембруг

Центарот е основан во 1987 г. со цел да даде допринос во унаредувањето и зајакнувањето на иновативниот капацитет на претпријатијата и јавните институции во Луксембруг. Центарот нуди широка палета на услуги: развој на методи, инструменти, сертификати, стандарди, трасфер и аналаза на вредност.  It offers a large scale of services as the development of tools, methods, labels, certifications, standards, transfer and value analysis.  Центарот Henri Tudor поседува оддел за обука кој е суштински чинител во синџирот на иновации, ги охрабрува најдобрите практики, валоризација и распространување на истите во Луксембруг и поширокиот регион.

www.tudor.lu

  Ринова, Велика Британија

Ринова е социјално претпријатие кое е специјализирано во дизјанирање, развој и примена на иновативни партнерски проекти во областите:
• вработување
• вештини и учење 
• уметност и култура 
• социјално делување и претприемање.
Вработените во Ринова имаат околу 25 години искуство во доживотното учење во Велика Британија и Европа и широко портфолио на работа на проекти поврзани со учење, креирање, обука и обезбедување на квалитет, евалуација, со нагласок на иновација.  
Ринова е координатот на Конзорциумот Ринова  (www.rinova.co.uk/rinova-consortium), која претставува единствена мрежа за организации од областа на вработливост и и вештини кои работат заедно за создавање на нови можности за малдите лица – со нагласок на креативни и имагинативни услови во уметноста, креативните индустрии, спорт, здравје, туризам и угостителство. Конзорциумот Ринова има одличен опфат на работодавачи овие растечко - вработливи сектори.

www.rinova.co.uk

  Центар за економски и социјален развој (ЦЕСОР), Македонија

Центарот за економски и социјален развој е невладино здружение кое е насочено кон градење и промовирање на одржлива економија базирана на знаење. Главни области на интервенција се: градење на функционален пазар на трудот, јакнење на инклузивноста на пазарот на труд, подобрување работните услови, создавање на работни места, поттикнување на образованието и доживотното учење.

www.cesor.eu