Контакт

во Македонија
Центар за економски и социјален равој - ЦЕСОР
www.cesor.eu

Координатор на проектот:

Регионална развојна агенција Сенец-Пезинок
  тел.: + 421 2 2072 8392
  моб.: + 421 910 927 151
  Vysoka 35, 811 06 Bratislava, Slovakia
  ebalazovicova@rrasenec-pezinok.sk
  www.rrasenec-pezinok.sk


Партнери во проектот:
во Австрија
abif – Анализа, консалтинг и меѓуобласно истражување
www.abif.at

во Бугарија
Проф. Д-р Асен Златаров, средно стручно училиште за туризам 
www.pgtbs.com

во Хрватска
Хрватско здружение на работодавачи
www.hup.hr
Хрватска занаетчиска комора 
www.hok.hr

во Луксембруг
Јавен истражувачки центар Henri Tudor
www.tudor.lu

во Романија
Средно стручно училиште за економија "Ion Ghica"  Тарговиште
colegiuleconomictargoviste.wordpress.com

во Словачка 
Словачка занаетчиска комора 
www.szk.sk

во Турција
YESIDEF  Федерација на работодавачи од угостителска индустрија – Турција 
www.yesidef.com
Јавен образовен центар Erenkoy Zihnipasa 
zihnipasahem.meb.k12.tr

во Велика Британија
Ринова 
www.rinova.co.uk