O projektu

EU.EM.NET okuplja sve ključne dionike u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) u zajedničkom radu na razini EU-a na rješavanju uočenih problema u sektoru turizma i ugostiteljstva vezanih uz predviđanje vještina i poboljšanje kvalitete radne snage. To stvara poveznicu za održivu suradnju između svijeta rada (zastupanog od strane uključenih udruga poslodavaca), svijeta obrazovanja (zastupanog od pružatelja usluga strukovnog obrazovanja i škola), donositelja odluka i istraživačkih institucija orijentiranih na strukovno obrazovanje.

Cilj je projekta
oblikovati europski sustavni pristup za uključivanje poslodavaca u procesu pronalaženja i anticipiranja vještina i poboljšanju kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, dovođenjem ključnih dionika u jedinstvenu EU.EM.NET mrežu. EU.EM.NET projekt objedinjuje u svoj rad potrebu za uspješnim i učinkovitim uključivanjem poslodavaca u cjelokupni proces otkrivanja novih vještina potrebnih za potporu konkurentnosti i budućeg razvoja sektora turizma i ugostiteljstva. Predviđeni utjecaj ima dvoznačnu perspektivu: prvo , na identificirane ciljne skupine (udruge poslodavaca, mali i srednji poduzetnici, sindikati, kreatori politika , pružatelji strukovnih usluga, službe za zapošljavanje, strukovne škole) koje su zastupljene i uključene u provedbu projekta: drugo, na sustave predviđanja vještina na EU razini u turizmu i ugostiteljstvu. Mreža je otvorena novim sudionicima u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju u cilju širenja perspektiva i  na druge relevantne dionike.

EU.EM.NET je fokusiran na
 sljedeće ciljeve:

• podizanje svijesti o nužnosti angažmana poslodavaca u procesu anticipiranja zahtjeva za vještinama;
• razvoj ključne metodologije za indikatore kvalitete za uključivanje poslodavaca u odnosu na  EQARFVET;
• testiranje i osiguranje valorizacije  ključne metodologije kroz kreiranu mrežu
• razrada plana za odgovor na identificirane zahtjeve za vještinama;
• uspostava europske mreže EU.EM.NET i priprema paketa mjera za njezinu održivost.

Ciljevi su oblikovani u skladu sa specifičnim i identificiranim potrebama s kojima se sektor suočava kada se radi o ulozi poslodavaca i njihovim zadaćama u procesu.